30 czerwca 2020

RODO

Obowiązek informacyjny RODO

W związku z wejściem w dniu 25.05.2018r. nowych przepisów wynikających z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określanego popularnie jako „RODO” niniejszym informujemy, że:

1. Zgodnie z nowymi przepisami Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „ALPREX” s.c. Maria i Krzysztof Góreccy z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 82, 66-400 Gorzów Wielkopolski, adres e-mail: rodo@alprex.pl , tel. +957206435, posiadający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5992694852, jako Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, osób fizycznych lub podmiotów (w znaczeniu osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

2. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywać się będzie w celach:

a) związanych z zawarciem i realizacją umowy o wykonanie usługi przez nasza firmę – na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO;

c) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest:

– w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

– w celu ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

– nasze programy księgowo-finansowe związane z obsługą faktur ,

– podmioty wspierające naszą firmę operacyjnie przy realizacji Umowy o wykonanie usług, takich jak.: dostawa i obsługa techniczna urządzeń oraz produktów służących realizacji w/w Umowy,

– podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską.

4. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe:

– nie będą przez nas profilowane ani przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

– będą przez nas przechowywane przez okres 6 lat od daty zakończenia umowy t j. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Ministerstwa Finansów i prawa o działalności gospodarczej z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub prawomocnego zakończenia tych postępowań.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

– prawo dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii;

– prawo żądania sprostowania danych osobowych;

– prawo do żądania abyśmy usunęli państwa dane osobowe

– prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych

– prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych

– prawo do złożenia sprzeciwu do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania danych

– prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

6. Ponadto informujemy, że przekazanie przez Państwa danych nie jest obowiązkiem   ustawowym, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z naszą firmą oraz realizacji zleconego nam zadania.

ALPREX rodo

Możliwość komentowania jest wyłączona.