1 lipca 2020

Glosariusz

Każda branża używa specyficznych pojęć. Poniższa lista pomoże Wam zrozumieć lepiej nasz język potoczny oraz naszych fachowców podczas ich kolejnej wizyty.

Aktywny czujnik podczerwieni
Czujnik działający w oparciu i zjawisko zmian natężenia wiązki promieniowania podczerwonego, przesyłanej od nadajnika do odbiornika, wywołanych przez intruza.

Alarm
Ostrzeżenie o zaistnieniu niebezpieczeństwa dla życia, mienia lub środowiska, wymagającego interwencji.

Alarm fałszywy
Błędny sygnał alarmu, spowodowany przypadkowym uruchomieniem ręcznego przycisku alarmowego, zadziałaniem automatycznego urządzenia pod wpływem warunków pracy innych niż te, do wykrywania, których jest ono przeznaczone, uszkodzonego elementu lub błędem operatora.

Alarmowe centrum odbiorcze
Centrum monitoringu stacja monitorująca, centrum oddalone, nieustannie obsługiwane przez personel, do którego przesyłane są informacje o stanie jednego lub więcej systemów alarmowych.

Antyskaning
Zespół środków sprzętowych i programowych, nie dopuszczających do zmiany stanu systemu alarmowego drogą generowania i nadawania ciągu kodów próbnych, odbieranych i akceptowanych przez centralę.

Automat wybierający
Urządzenie automatycznie zestawiające połączenie telefoniczne w uprzednio zaprogramowanym numerem abonenta.

Bariera mikrofalowa
Czujnik mikrofalowy, zwykle Dopplera, której obszar wykrywania ma kształt wąski i wydłużony.

Centrala programowalna
Centrala, której algorytm działania określa się przez wprowadzenie programu do procesora centrali.

Centrum oddalone
Miejsce oddalone od dozorowanych obiektów, w którym zbierane są informacje o stanie jednego lub więcej systemów alarmowych w celu zgłoszenia do alarmowego centrum odbiorczego, (jeżeli istnieje) lub w celu dalszego przekazania do stacji pośredniczących lub punktów zbiorczych.

Czujnik ciśnieniowy
Czujnik wykrywający zmianę ciśnienia powietrza w pomieszczeniu chronionym, wywołaną otwarciem drzwi lub okien.

Czujnik dualny:
Czujnik dwusystemowy, wykorzystujący dwa zjawiska oddzielnie wykrywane i przetwarzane, a następnie łącznie analizowane przez procesor czujki.

Czujnik kontaktronowy
Czujnik stykowy, w którym elementem stykowym jest kontaktron.

Czujnik kurtynowy
Kurtyna pionowa, czujnik przeznaczony do wykrywania intruza w wąskim, pionowym obszarze przestrzeni.

Czujnik kurtynowy poziomy
Czujnik przeznaczony do wykrywania intruza w wąskim, poziomym obszarze przestrzeni.

Czujnik mikrofalowy Dopplera
Czujnik wykorzystujący zjawisko zmiany częstotliwości fali elektromagnetycznej w paśmie mikrofalowym, odbitej od poruszającego się intruza.

Czujnik mikrofalowy impedancyjny
Czujnik wykorzystujący zjawisko zmiany impedancji anteny promieniującej falę elektromagnetyczną w paśmie mikrofalowym, wywołanej obecnością intruza w obszarze wykrywania czujnika.

Czujnik naciskowy
Mata naciskowa, czujnik, wykorzystujący zjawisko wytwarzania przez intruza nacisku na powierzchnię chronioną.

Czujnik otwarcia
Czujnik najczęściej stykowy, wykrywający otwarcie drzwi, okien, pokryw itp.

Czujnik stykowy
Czujnik wykorzystujący zmianę stanu styku elektrycznego, wywołanego działaniem intruza.

Czujnik ultradźwiękowy Dopplera
Czujnik wykorzystujący zjawisko zmiany częstotliwości dali akustycznej odbitej od poruszającego się intruza.

Czujnik wibracyjny
Czujnik sejsmiczny, wstrząsowy, wykrywający drgania.

Czujnik zewnętrzny
Czujnik zaprojektowany i wykonany do wykrywania w warunkach otwartej przestrzeni.

Czujnik kart magnetycznych
Urządzenie odczytujące informacje z kart magnetycznych określonego typu.

Czytnik stykowy
Urządzenie odczytujące informacje wykorzystując kontakt elektryczny z identyfikatorem określonej konstrukcji.

Czytnik zdalny
Urządzenie odczytujące informacje z identyfikatora określonego typu bez bezpośredniego z nim kontaktu.

Dzielnik ekranu
Urządzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lub więcej obrazów z różnych kamer.

Granica wykrywania:
Koniec obszaru, w którym spełnione są wymagania wykrywalności.

Identyfikacja osób lub pojazdów
Stwierdzenie za pomocą odpowiednich środków technicznych uprawnień danej osoby lub pojazdu w obszarze zastrzeżonym.

Kamera
Urządzenie przetwarzające obraz znajdujący się w jego polu widzenia na standardowy sygnał wizyjny.

Kasowanie alarmu
Proces wyłączenia stanu alarmowania, przywracający poprzedni stan systemu alarmowego.

Mikrofonowy czujnik zbicia szkła
Czujnik zbicia szkła, wykorzystujący zjawisko emisji charakterystycznego dźwięku przez szklaną płaszczyznę podczas jej zbicia, odbieranego przez mikrofon czujki i analizowanego przez jej procesor.

Monitor
Przetwornik elektryczno – optyczny standardowego sygnału wizyjnego w obraz na ekranie monitora.

Obiekt dozorowany
Część budynku lub obszaru, objęta działaniem systemu alarmowego.

Obiekt standardowy
Osoba: wzrostem pomiędzy 160 a 180 cm, waga pomiędzy 60 a 85 kg, całkowicie ubrana, mająca współczynnik emisyjności 80% w paśmie długości fali pomiędzy 8 a 15 um.

Obszar chroniony
Przestrzeń objęta działaniem systemu alarmowego.

Ochrona obwodowa
Wykrywanie naruszenia przez intruza granicy obszaru chronionego.

Ochrona przeciwsabotażowa
Zastosowanie środków elektrycznych lub mechanicznych, zapobiegających celowym zakłóceniom działania systemu alarmowego lub jego części.

Pasywny czujnik podczerwieni
Pasywny detektor podczerwieni, czujnik wykorzystujący zjawisko wykrywania zmian natężenia promieniowania podczerwonego wywoływanych przez intruza.

Pilot
Zdalne urządzenie sterujące, stosowane do zmiany stanu systemu alarmowego łączem radiowym lub optycznym w szczególności umożliwia włączanie i wyłączanie systemu alarmowego.

Pole widzenia kamery
Rzut elementu analizującego kamery przez układ optyczny kamery na daną powierzchnię.

Rejestrator zdarzeń
Urządzenie do rejestrowania uprzednio określonych zdarzeń, występujących w systemie alarmowym.

Sabotaż
Celowe zakłócenie albo uszkodzenie systemu alarmowego lub jego części.

Stan alarmowania
Stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa.

Stan blokady
Normalny, stabilny stan całości lub części systemu alarmowego, podczas którego nie może być wytworzony stal alarmowania. Blokada jest wprowadzana i kasowana celowym działaniem.

Stan blokady czasowej
Stan zwłoki – normalny, przejściowy stan części systemu alarmowego, podczas którego czasowo nie może być wytworzony stan alarmowania. Blokada czasowa jest kasowana automatycznie.

Stan dozoru
Stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu.

Sygnalizator akustyczny
Urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmu z dowolnego wejścia systemu.

Sygnalizator optyczny
Urządzenie wytwarzający świetlny sygnał alarmowy o wymaganych parametrach.

Sygnał alarmu
Sygnał wytwarzany przez system alarmowy lub część w stanie alarmowania.

Sygnał uszkodzenia
Sygnał wytwarzany przez system alarmowy w stanie uszkodzenia w celu poinformowania o możliwości utraty przez system sprawności technicznej.

System alarmowy włamania
Instalacja elektryczna do wykrywania, sygnalizowania obecności, wejścia lub próby wejścia osoby nieuprawnionej do obiektu dozorowanego.

System sterowania dostępem
a) identyfikację osób albo pojazdów, uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzeżonego oraz umożliwienie im wejścia/wyjścia,
b) niedopuszczenie do przejścia przez osoby albo pojazdy nieuprawnione granicy obszaru zastrzeżonego,
c) wytworzenie sygnału alarmowego informującego o próbie przejścia osoby albo pojazdu nieuprawnionego przez granicę obszaru zastrzeżonego.

System transmisji alarmu
System stosowany do przekazywania informacji o stanie jednego lub więcej systemów alarmowych między dozorowanym obiektem i jednym lub większą liczbą alarmowych centrów odbiorczych.

Telewizyjny system nadzoru
Zespół telewizyjnych środków technicznych i programowych przeznaczonych do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.

Wizyjny detektor ruchu
Urządzenie elektroniczne do wykrywania i sygnalizowania określonych zmian w obszarze telewizyjnym.

Wyświetlacz alfanumeryczny
Wskaźnik stanu systemu podający komunikaty w kodzie alfanumerycznym, umieszczony zwykle w centrali lub klawiaturze zdalnej.

Zasilanie autonomiczne
Posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii.

Zgłoszenie alarmu
Przesłanie stanu alarmowania do sygnalizatorów albo do systemu transmisji alarmu.